Opdateret  5. MARTS 2019

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail:  lojtlokal@gmail.com

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

RUNDEMØLLE - nyt fra bestyrelsen den 11. juli 2018.


Ved bestyrelsens tiltræden i foråret var der problemer med at få overblik over nøglerne til Rundemølle og i samråd med Stenbjerg Ejendomme, der jo ejer bygningerne og en stor del af inventaret, er låsene omlagt og der er anskaffet nye nøgler. Efter aftale med Stenbjerg Ejendomme må nøglerne ikke udlånes, men hvert bestyrelsesmedlem kan mod kvittering få en nøgle, som man har ansvaret for. 


Til orientering er bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte frivillige i gang med en omfattende omorganisering af udstillingerne på Rundemølle. Stuerne fremtræder nu i præsentabel stand, men bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle, der vil tage noget tid. Ligeledes forestår en ændring af samlingen af beklædningsgenstande og dette arbejde vil formentlig vare det meste af efteråret 2018.


Der kan fortsat aftales besøg og rundvisning på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand, Alf Madsen, på telefon 74617633 eller mobilnr 29214823, helst mellem kl. 12-14.  Der udlånes som nævnt ikke nøgler til museet og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.


Selvom de smukke, gamle bygninger altid er et besøg værd, skal vi gøre opmærksom på, at dragtsamling, skibsmodelsamling og købmandsbutikken er beliggende på 1. sal og kun tilgængelige via ret smalle trapper, der ikke er egnede for gangbesværede.


Det koster 20 kr. pr. person at besøge museet.


Med venlig hilsen

BESTYRELSENFra bestyrelsen den 1. oktober  2018


EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Her på hjemmesiden har vi tidligere opfordret medlemmer, der har tid og lyst, til at give en hånd med, specielt på foreningens museum på Rundemølle, hvor de forskellige afdelinger "kræver" forskellig form for indsats. 


Behovet for de  ekstra hænder  er naturligvis størst, når vinteren slutter og Rundemølle skal "pudses op" og sæsonen varer ved i sommerhalvåret.


Til vores store glæde har flere medlemmer i år meldt sig som frivillige - TAK -  og der er derfor ikke længere et akut behov for yderligere frivillige - men vi vender tilbage, hvis der påny skulle opstå behov for ekstra hænder!!DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af  DET GAMLE LØJT.  Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

1. DECEMBER 2018

NYHEDSBREV NUMMER 3/2018

 

SIDEN SIDST:

 

Foreningen er blevet kontaktet af andre lokalhistoriske foreninger med henblik på markering af genforeningen i 1920. Bestyrelsen arbejder videre med sagen med henblik på et samarbejde, hvor vores forening måske kan bidrage med billeder eller en dragt. Foreningens medlemmer er meget velkomne til at bidrage med gode ideer!

 

Vi har arbejdet målrettet på at gøre vores museum på Rundemølle klar til fremvisning og bestyrelse og frivillge er nu næsten i mål og vi glæder os til at se medlemmerne til en medlemsdag på Rundemølle engang i foråret 2019.

 

Bestyrelse og frivillige har på foreningens vegne lagt blomster ved mindestenen for de britiske piloter, der blev skudt ned under 2. verdenskrig.

 

Den 11. november 2018 har bestyrelse og frivillige på foreningens vegne lagt en krans ved mindestenen ved Løjt Kirke for at hædre de løjtinger, der faldt under 1. verdenskrig, der som bekendt sluttede for 100 år siden ved fredsslutningen kl. 11 den 11. november 1918.

 

 

KOMMENDE GENERALFORSAMLING OG VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 

I tidligere nyhedsbreve har vi orienteret om, at der på kommende generalforsamling vil blive stillet forslag om vedtægtsændringer, der måske ikke er så vidtgående, men vil betyde, at kommende generalforsamling IKKE afholdes i februar (som foreskrevet i nuværende vedtægt), men efter ønske fra en del medlemmer udskydes til afholdelse i slutningen af marts eller begyndelsen af april.  Da ingen har protesteret over dette, betragter vi ændringen af afholdelse af generalforsamlingen for stiltiende godkendt.

 

 

TIL SLUT FRA ALLE OS TIL ALLE MEDLEMMER OG VENNER AF LØJT LOKALHISTORISKE FORENING:

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

 

Med venlig hilsen fra

 

BESTYRELSEN FOR LØJT LOKALHISTORISKE FORENING samt

de andre aktive frivillige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. november 2018


DEN 11. NOVEMBER 2018 ER

100 ÅRSDAGEN FOR

AFSLUTNINGEN AF 1. VERDENSKRIG


1. verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og blev dengang kaldt "Den store krig". Krigen blev ført af det kejserlige Tyskland mod de vestallierede, herunder Frankrig, Storbritannien og til sidst også USA.  Danmark havde haft krige nok i 1800-tallet og havde erklæret sig neutral under Den store krig, men Tysklands nederlag i 1918 betød en ændring af danmarkskortet.


Efter fredsslutningen, der fandt sted kl. 11 den 11. november 1918, besluttede krigens sejrherrer, at der skulle ske grænsedragninger, blandt andet mellem Danmark og Tyskland, hvor en folkeafstemning skulle afgøre udfaldet. Som bekendt stemte Sønderjylland sig hjem til Danmark - til sorg for nogle, til glæde for de fleste.


Danmark var som nævnt ikke med i krigen, men det var sønderjyderne, der som borgere i det tyske rige blev udskrevet til den kejserlige, tyske hær. Tusinder af mænd måtte deltage: Fædre, ægtemænd, sønner, onkler og venner - unge og midaldrende mænd og nogen, der blot var store drenge, døde på slagmarken i en grusom krig. De soldater, der vendte hjem, medbragte ar på krop og sjæl.


De 95 faldne fra Løjt sogn blev hædret med en mindesten, der er placeret ved Løjt kirke. Uanset nationalt tilhørsforhold er navnene på de 95 indhugget i stenen - alle nævnt og ingen glemt.


Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening har på foreningens vegne i dag lagt en krans ved mindestenen for at hædre de faldne i håbet om, at vi aldrig skal opleve krig igen.DAGSORDEN

for Løjt Lokalhistoriske Forenings generalforsamling 2019, der afholdes torsdag den 28. marts 2019 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus.


Det bemærkes, at eventuelle forslag til generalforsamlingsafgørelse skal være formand Alf Madsen i hænde senest den 21. marts 2019 kl. 12, enten pr. telefon 29214823 eller e-mail alm1911@privat.dk. Eventuelle forslag til blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside.


Efter formandens velkomst går vi over til den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen:                                                                    Fra bestyrelsen foreligger "Forslag til vedtægtsændringer", som er udsendt til samtlige medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening som bilag sammen med denne dagsorden.
  6. Valg til bestyrelsen:                                                                                                                                     Erna Faaborg, Johan Møller og Mona Madsen er på valg. Erna Faaborg og Mona Madsen modtager genvalg, men Johan Møller ønsker ikke at genopstille.
  7. Valg af suppleant for 1 år. Peter Petersen modtager genvalg.
  8. Valg af revisor. Børge Lund er på valg og modtager genvalg.
  9. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der kaffe og herunder viser foreningens ansvarlige for vort digitiale fotoarkiv, Henrik Petersen, en videofilm, hvor Erling Madsen fortæller om Rundemølle.Med venlig hilsen

BESTYRELSEN VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne - OBS OBS OBS:

Bestyrelsen arbejder med forslag til ændrede vedtægter til behandling på generalforsamlingen foråret 2019. De vigtigste ændringer vil være, at generalforsamlingen ikke længere afholdes i februar, men på et senere tidspunkt, dog senest medio april. Et andet punkt vil være, at bestyrelsesmedlemmer fremover vælges for 2 år ad gangen og ikke som nu for 3 år.

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger